Äldreboende och förskola vid Lillsjö badväg

Detaljplan för äldreboende vid Lillsjö badväg har vunnit laga kraft 23 maj 2017.

Detaljplanen för förskolan sänds ut för granskning nr 2  under perioden tisdag 16 januari 2018 - tisdag 30 januari 2018.


Detaljplanen ingick tidigare i detaljplan för Äldreboende och förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3), nr 1607. Efter första granskningen behövde förskolans lokalisering och utformning utredas ytterligare. Planen delades därför inför antagandet och endast detaljplanen för äldreboendet antogs den 26 april 2017 och vann laga kraft den 23 maj 2017. Förslaget till förskola granskas nu ytterligare en gång eftersom byggnadsarean för förskolan har ökat.

Planområdet ligger i Tibble väster om Granhammarsvägen. Omfattar del av Lillsjö badväg, grönområde med gång- och cykelstråk och en sommarparkering.

Synpunkter på förslaget ska senast tisdag den 30 januari 2018 skriftligen framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Här är vi i processen:

Planprocessen granskning