Ådöhalvön

Planprogram för hela Ådöhalvön godkändes av Kommunstyrelsen den 18 april 2012 § 37.

Planprogram för Ådöhalvön antogs av Kommunstyrelsen den 18 april 2012. Ett samrådsförslag för Ådö skog, Stora Lugnet och Ekbacken var ute på samråd under oktober-november 2014. Samhällsbyggnadskontoret (då Tillväxtkontoret) hade även i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Verkaviken och Sågbacken.

Under våren och sommaren 2016 förde kommunen en utökad medborgardialog med de boende i området som ledde till att kommunstyrelsens beslut att avsluta planuppdrag hela Ådöhalvön den 31 augusti 2016.

Arbete med anslutning av Ådöhalvön till det kommunala vatten- och avloppsnätet pågår för närvarande och är oberoende av eventuellt planarbete.

För evenetuellt nytt planuppdrag gäller fortfarande planprogrammet för hela Ådöhalvön som godkändes av Kommunstyrelsen den 18 april 2012. Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheterna till utveckling av Ådöhalvön med komplettering i befintliga bebyggelsestrukturer och eventuellt tillägg av ny bebyggelse samt att i tidigt skede bredda kommunens besluts-underlag med berörda parters synpunkter. En övergripande målsättning är att tillvarata och lyfta Ådöhalvöns kultur- och naturvärden genom att öka tillgängligheten och stärka attraktiviteten för rekreation och friluftsliv.

Planprogrammet ska ligga till grund för bedömningar om möjlig ny bebyggelse på Ådöhalvön, om det blir aktuellt.

Karta Ådöhalvön