Urfjällsvägen (Sylta 7:8)

Planen för Urfjälls montessoriskola söder om Lillsjön, har vunnit laga kraft och arbetet med utbyggnad förväntas påbörjas under vintern 2015/2016.

Aktuellt om Planen:

Enligt beslut i Kommunstyrelsen, den 7 oktober 2015, Antogs förslaget till detaljplan för Urfjällsvägen (Sylta7:8), enligt reglerna för enkelt planförfarande, (plan- och bygglagen, SFS 2010:900).

Planen Vann laga kraft 3 november 2015.

Planen är belägen mellan Enköpingsvägen och Lillsjön längs Urfjällsvägen i området Urfjäll i västra Kungsängen.

Planens huvuddrag:

Upplands-Bro intresseförening för Montessori bedriver montessoriutbildning på fastigheten Sylta 7:8. Då valfrihet vid val av skola och undervisningsmetod eftersträvas i kommunen, förutser verksamheten ett ökat intresse för montessoriutbildning. Verksamheten får i fall av ökat intresse inte längre plats i sina befintliga lokaler, och behöver utvidgad undervisningsyta.

Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra för utvidgad skolverksamhet på platsen. I planområdet finns idag Urfjälls gård och dess båda friliggande flyglar. I gällande detaljplan finns endast byggrätt för dessa. Byggnaderna är kulturhistoriskt värdefulla och får inte komma till skada.

För att bevara platsens kulturhistoriska värden, samtidigt som möjlighet för utvidgad verksamhet kan finnas, föreslås två nya byggrätter.

De nya byggnaderna föreslås som friliggande hus, utformade och placerade på ett sätt som stämmer överens med historiska bebyggelsemönster, från den tid då gården byggts, samt i ett utförande som speglar gårdens ursprungliga användning. Även naturmiljön i närområdet motiverar varsamhet i utbyggnaden.

Markägare: Upplands-Bro intresseförening för Montessori.