Önsta hästsportanläggning

Detaljplanen för hästsportanläggningen på Önsta gård, dit Täby galopp planerar att flytta, har vunnit laga kraft och byggnationen har påbörjats.

Beslutet att anta förslag till detaljplan för Bro-Önsta 2:11 m.fl. (Hästsportanläggning - Önsta gård), nr 1201, Bro, har vunnit laga kraft den 7 mars 2014. Genomförandet av detaljplanen har påbörjats. Arbetet med banutbyggnad, läktare och ny väganslutning m.m har påbörjats.

Kommufullmäktige beslutade den 12 februari 2014 § 8 att anta förslaget till detaljplan, enligt 5 kap. 27§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Svensk galopp AB har förvärvat del av fastigheten Bro-Önsta 2:10, numera Bro-Önsta 2:11. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av en hästsportanläggning och en flytt av Svensk Galopps tränings- och tävlingsanläggning i Täby till Önsta gård i Bro. Området är cirka 190 ha och ligger mellan E18 och Enköpingsvägen, väster om Skällsta industriområde.

Detaljplanen möjliggör en hästsportanläggning med anpassning till kulturmiljön. Större delen av planområdet planeras för tävlings- och träningsbanor för hästsport med tillhörande byggnader såsom läktare, restauranger, maskinhallar, stallar m.m. Inom området ska det finnas möjlighet för permanenta och tillfälliga evenemang. I norr möjliggör planen ett större stallområde med tillhörande ytor för rast- och beteshagar m.m. Planen inrymmer i söder även ett ridhusområde och en veterinärklinik.

Ett genomförande av detaljplanen för Bro-Önsta 2:11 m.fl. bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan varför en miljöbedömning erfordras. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram under detaljplaneprocessen.

Detaljplanen grundar sig på ett godkänt detaljplaneprogram. I Översiktsplan 2010 pekas ett markreservat för industrispår upp till Högbytorp ut. I och med det godkända planprogrammet innehåller inte planen något markreservat för industrispår och avviker därmed från gällande översiktsplan, ÖP 2010. Framtagandet av detaljplaneprogrammet för området ledde också fram till bedömningen att marken lämpar sig för en hästsportanläggning med anpassning till kulturmiljön och att etableringen är av sådant allmänt samhällsintresse att jordbruksmark kan tas i anspråk för denna anläggning.

Frågor i ärendet besvaras av Anton Sjöblom på Plan- och exploateringsavdelningen, tel. 08-581 690 00.

Planskede: Genomförande

​Planarbetets olika steg: