Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde

Detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde vann laga kraft den 12 mars 2015. Förberedande arbete med genomförandet av planen är påbörjat.

Illustration över planerad bebyggelse (detaljer kan komma att ändras)

Illustration över planerad bebyggelse (detaljer kan komma att ändras)

Arbeten i området och tidplan

I området behöver nya vägar och anslutningar byggas, och VA-ledningar, fjärrvärme, el och fiber anläggas. Dessa arbeten påbörjade under slutet av 2016 och beräknas pågå i ca 1,5 år.

Arbetet utförs i fyra huvudetapper.

Etapp 1

Etapp ett är arbetet med handelsplatsområdets infart. Entrén till handelsplatsomådet är prioriterat och en infart kommer att finnas tillgänglig till handelsplatsen under hösten. Pettersbergsvägen kommer däremot att ha vissa kvarstående arbeten och beräknas vara helt klar till sommaren 2018.

Etapp 2

Etapp två är arbetet med Mätarvägen och sammanlänkningen med ny anslutning till Granhammarsvägen. Arbetet beräknas vara klart vintern/våren 2018.

Etapp 3

Etapp tre är arbetet med sammanlänkningen av befintliga vägportar under E18 mellan Pettersbergsvägen och Mätarvägen. Här kommer de tunga leveranserna till ABT-krossen och varuleveranser till Handelsområdet kunna köra för att undvika den tunga trafiken längs Pettersbergsvägen. Även en busstrafik kommer att gå här.

Arbetet med sammanlänkningen är påbörjat november 2016 och färdigställandet beräknas till sommaren 2018.

Etapp 4

Etapp fyra löper längs med Granhammarsvägen. Här pågår projektering av de nya och befintliga gång- och cykelvägarna så att man knyter ihop gångvägarna i norr och söder med en säker passage under E18.

En ny busshållplats planeras utmed Pettersbergsvägen och den befintliga busshållplatsen på Granhammarsvägen (hållplats Musikvägen) flyttas till infarten till Mätarvägen. Två nya cirkulationsplatser planeras längs med Granhammarsvägen, en vid påfarten söderut och en droppformad vid påfarten norrut. Även upprustning av refuger och nya körfiler är även inplanerade i denna etapp. Projektering är under pågående och färdigställandet beräknas till sommaren 2020

Begränsad framkomlighet

Kommunen anlägger infrastrukturen men samsas samtidigt med många andra aktörer och entreprenörer inom ett begränsat arbetsområde. Detta påverkar därför tyvärr tidvis tillgängligheten och framkomligheten. Vi arbetar för att vi i Upplands-Bro ska få ett trivsamt, vackert och framförallt funktionellt område här i Norrboda-Brunna. Vi ber om ursäkt för att detta ställer till problem under entreprenadtiden och hoppas på överseende.

Vy från E 18