Gamla brandstationen i Bro

Planen vann laga kraft den 28 december 2016. 

Planområdets läge

På den plats i Bro där den gamla brandstationen en gång låg planeras nu för ett flerbostadshus i fyra våningar.

Illustration över den planerade bebyggelsen

Målet med bostadshuset är att skapa en attraktiv boendemiljö med god tillgång till kollektivtrafik på en som idag uppfattas som otillgänglig och skräpig. Inriktningen är att bygga många små lägenheter, något som bland annat kan passa som en första bostad för ungdomar. Efter samrådet har höjden på byggnaden sänkts något. Det som nu föreslås är en trevåningsbyggnad med en indragen takvåning.

Situationsplan

Planen gör det även möjligt att bygga parkeringsplatser mellan det tänkta bostadshuset och järnvägsspåren. De infartsparkeringsplatser som finns intill platsen idag kommer att finnas kvar och rustas upp.