Enbärsvägen

Kommunfullmäktige antog den 7 maj § 57 förslag till detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 19:1, 20:1 och 20:2 m.fl. (Enbärsvägen), nr 1102.

Syftet med planen är att möjliggöra byggandet av nya flerbostadshus i anslutning till de fyra punkthus i Tibble som står där det förra kommunhuset låg.

Planområdet är ca 1,8 ha och ligger nära befintlig bostadsbebyggelse intill vägkorsningen Granhammarsvägen och Hjortronvägen. I en utredning som BTH bygg har tagit fram föreslås tre nya punkthus för smålägenheter. Två hus i den norra delen av området och ett söder om Hjortronvägen. Dessutom tas delar av gällande detaljplan med för att överföra gång- och cykelvägsförbindelsen genom området till allmän platsmark i stället för på kvartersmark som det är idag.

Kommunen konstaterar att planens genomförande inte får en sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Planskede: Genomförande

Planarbetets olika steg: