Brunna Viby 19:1 m. fl.

Detaljplan för Viby 19:1 m.fl. (Brunna industriområde), nr 0603, Kungsängen, vann laga kraft den 6 april 2013.

Orienteringskarta över planområdet.

Den del av detaljplanen som ligger inom 35 meter från väg E18:s beläggningskant har upphävts genom Länsstyrelsens beslut den 11 mars 2013. Resterande del av detaljplanen vann laga kraft den 6 april 2013.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya verksamheter genom utökning av Brunna industriområde på fastigheten Viby 19:1, mellan Effektvägen och E18. Inom Brunna längs med E18 finns oexploaterad mark som har ett bra annonsläge mot E18. Verksamheternas inriktning ska i första hand vara mot lager och logistik, men även icke störande småindustri, sällanköpshandel och kontor tillåts. Lokalgatan Mätarvägen förlängs parallellt med Effektvägen mot nordväst mot angränsande fastighet Örnäs 1:9 där vägen ansluts till ett nytt planerat vägnät. Inom planområdet finns även befintliga verksamheter som får utökad användning med samma inriktning som ovan.

Markägare: Den obebyggda delen av planområdet ägs av AB Civic, ett dotterbolag till NCC. Befintliga verksamhetstomter i planområdet är privatägda.