Brunna Örnäs 1:9 m.fl.

Detaljplan för Örnäs 1:9 m.fl. (Stockholm Väst Logistikområde), nr 1002, Kungsängen, var utsänt för granskning under perioden 10 maj till 10 juni 2013. Planen har vunnit laga kraft.

Orienteringskarta över planområdet.

Planområdet är beläget invid Brunna industriområde, till Kungsängen centrum är det ca 5 km och till trafikplats Brunna ca 2 km. I sydväst angränsar området till E18, i norr till befintlig golfanläggning Kungsängen Golf Club och i öster mot Brunna industriområde. Planområdet upptar ca 65 ha.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde i anslutning till Brunna industriområde. Användningen avser lager, logistik, ej störande industri, handel samt kontor. Planområdet avses få två infarter, dels via Effektvägen och Garpebodavägen och dels från Granhammarsvägen via Mätarvägen. Till granskningsskedet har detaljplanen kompletterats med en miljökonsekvensbeskrivning.

Detaljplaneförslaget var under perioden 2013-05-10 till 2013-06-10 utställt på biblioteket i Kungsängen vid Tibble torg samt i kommunhuset i Kungsängens centrum. Materialet finns även tillgängligt på kommunens webbplats.

Frågor i ärendet besvaras av Elin Borglund på Plan- och exploateringsavdelningen.

Planskede: Planen är antagen