Brunna industriområde

Längs med E18 byggs lagerlokaler på en 200 000 kvm stor yta. Byggstart 2016.

Orienteringskarta över planområdet.

Detaljplan för Viby 19:1 m.fl., nr 0603, Kungsängen, vann laga kraft den 6 april 2013.

Den obebyggda delen av planområdet ägs av AB Civic, ett dotterbolag till NCC. Befintliga verksamhetstomter i planområdet är privatägda.