Bro Prästgård 6:31 (Bagarvägen)

Enligt beslut i Kommufullmäktige, den 26 mars 2014 § 29, har förslag till detaljplan för Bro Prästgård 6:31 m.fl. (Bagarvägen), nr 1205, antagits enligt regler för normalt planförfarande. Den 23 april 2014 vann planen laga kraft.

Planområdet är ca 1,5 ha stort och ligger i Bro utmed delar av Bagarvägen och Målarvägen. Fastigheten är bebyggd med hyreshus som har inbyggda problem med radon. Trots olika försök har man inte lyckats sänka becquerelvärdena till acceptabla nivåer. Av den anledningen vill fastighetsägaren AB Upplands-Brohus nu istället riva husen och bygga nya och därför är det aktuellt med en ny detaljplan.

Syftet med detaljplanen är att skapa bra förutsättningar för ny bostads-bebyggelse. Ambitionen med förslaget är också att låta hela gaturummet bli en grönare utemiljö där gårdar mellan husen skapas och får en bra kontakt med park och gata.

Kommunen konstaterar att planens genomförande inte får en sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Planskede: Genomförande

Planarbetets olika steg: