Bagarvägen

Utmed Bagarvägen och Målarvägen finns detta område om ca 1,5 hektar. På grund av problem med radon har fastigheterna i detta område rivits och de gamla husen kommer att ersättas med nybyggnation. Byggnation pågår.

Enligt beslut i Kommufullmäktige, den 26 mars 2014 § 29, antogs förslag till detaljplan för Bro Prästgård 6:31 m.fl. (Bagarvägen), nr 1205, enligt regler för normalt planförfarande. Den 23 april 2014 vann planen laga kraft.

Syftet med detaljplanen är att skapa bra förutsättningar för ny bostads-bebyggelse. Ambitionen är också att låta hela gaturummet bli en grönare utemiljö där gårdar mellan husen skapas och får en bra kontakt.