Nya vägnamn 2016

Galoppanläggning vid Önsta, Bro

Nya vägnamn:

Önstavägen, Önsta allé, Stallplan och Önstarondellen.

Länk till karta

Ur tjänsteskrivelsen:

"Önsta nämns första gången 1382 ”i Ødnistom” i de skriftliga källorna. Efterleden – sta i Önsta visar att namnet har förhistoriska anor. Den vanligaste teorin idag till betydelsen av efterleden –sta(d) syftar på ’ställe; plats’.

Önsta är utpekat i Översiktsplan 2010 som en kulturmiljö av lokalt intresse bl.a. med motiveringen ” I den välbevarade äldre agrara kulturmiljön finns flera välbevarade f.d. arbetarbostäder och torp uppförda under 1800-talet, t.ex. Skystatorp, Lugnet, Önstalund, Fäboda, Önstatorp, Nya Skysta och Ryby med tillhörande ladugårdar och andra uthus. Hela denna ålderdomliga miljö har stora upplevelsekvalitéer och är unik i länet.”. Vid namnsättningen har hänsyn tagits till de befintliga ortnamnen samt till kommande funktioner enligt detaljplan."

Handelsområde i Norrboda, Kungsängen

Nya vägnamn:

Hjärtstensvägen, Rågångsvägen, Femstenavägen och Pettersbergsrondellen.

Länk till karta

Ur tjänsteskrivelsen:

"I augusti 2012 namnsattes ett antal nya vägar i Norrboda. Bakgrunden till dessa vägnamn står att finna i en äldre rågångsbestämning från 1753 över Tibble bys utmark. En rågång är en gränslinje mellan byar och socknar som markerats med vissa märken på marken exempelvis mindre stenrösen. I rågångsbestämningen från 1753 hade dessa märken namngivits med platsnamn då kända för lokalbefolkningen. Dessa platsnamn återkommer i de vägnamn som idag finns i det befintliga området ex Grindrörsvägen m fl.

För att skapa en enhetlig namnbild över hela Norrboda har de tre nytillkommande vägarna namnsatts med namn som hör ihop med ovan beskrivna område. Det gemensamma för alla tre namnförslagen är att de har att göra med gränsmarkeringar.

Det har även skett en förändring av Norrbodarondellen som har bytt namn till Pettersbergsrondellen. Norrbodarondellen flyttar några hundra meter närmare påfarten till E18."

Stäksön, Kungsängen

Nya vägnamn:

Dalkullan Ulrikas väg

Länk till karta

Ur tjänsteskrivelsen:

"Dalkarlsvägen är ett samlingsnamn för de vägsystem som dalfolket använde vid sina arbetsvandringar från hembygden ner till Stockholm och består av ett antal olika vägar. En av vägarna som användes var Enköpingsvägen som var den gamla landsvägen mellan Stockholm och Bergslagen.

Vid Stäksöns västra sidan finns ett vägmuseum som idag består av fyra vägkonstruktionen från olika tidsperioder, den äldsta från 1665. Vägmuséet som även är en fornlämning kallas för Dalkarlsbacken utifrån att det var soldater från Dalregementet som anlitades till bygget av den första vägen.

Men det var inte bara dalkarlar som gjorde arbetsvandringar till Stockholm. En stor del av de som kom vandrandes från dalarna var kvinnor. Hårkullor är något som förknippas med Dalarna och särskilt då från Våmhus. Från hår skapade dalkullorna broscher, armband, ringar och andra typer av smycken.
För att uppmärksamma dalkullornas vandring mellan Dalarna och Stockholm föreslås vägen på Stäksön få namnet Dalkullan Ulrikas väg."