Slam och latrin

Slam från enskilda avloppsbrunnar och avloppstankar

Slamavfall

Avloppsslam från slutna tankar eller slamavskiljare med ansluten WC vid enskilt avlopp ska tömmas minst en gång per år. Tömning av slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) ska ske minst vartannat år.

Relita AB anlitas för hämtning av slammet och fettavfall från fettavskiljare. Relita AB tillhandahåller också kundtjänst med kundfakturering för dessa tjänster. Schemalagd tömning är billigast. Vid särskild beställning/budning tillkommer extra avgift som extrahämtning enligt avfallstaxa.

Kontakta Relita AB, telefon: 08-558 061 60 om du har några frågor angående din hämtning av avlopsslam.

Latrin

Latrin från torrtoalett hämtas av kommunens entreprenör Ragn-Sells bara efter beställning. Hämtningar sker på torsdagar under veckor 16, 19, 23, 27, 31, 35 och 41.

Förbeställning ska göras senast en vecka före aktuell hämtningsvecka via kontaktcenter VA & avfall.

Extrahämtning kan även erhållas under övrig tid efter beställning.

Kundtjänst för slam och fett
Tel: 08-558 061 60
E-post: slamtomning@relita.se
Jourtelefon: 0771-10 35 00

Kontaktcenter VA & avfall
Tel: 08-581 690 00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se