Matavfall

Varje år slänger varje person i snitt 70 kilo matavfall. Matavfallet innehåller både energi och näring och kan istället omvandlas till biogas och biogödsel.

 

Miljömål

Ett av Sveriges miljömål är att minst 50% av matavfallet ska lämnas till biologisk behandling 2018. Det bidrar till både minskad växthuseffekt genom att vi gör biogas som ersätter fossila bränslen, samt att vi minskar behovet av konstgödsel och återför näringsämnen till odlingsmark

Sortera ut matavfall och klättra uppåt i avfallstrappan

EU har beslutat om en så kallad avfallstrappa, som anger i vilken ordning vårt avfall ska tas hand om. I första hand ska vi minimera uppkomsten av avfall.
Men när avfallet ändå har uppstått ska det återanvändas eller återvinnas. När det inte är möjligt ska vi återvinna materialet, som t.ex. förpackningar och därefter återvinna energin genom förbränning. Upplands-Bro kommun strävar efter att vara så högt upp i trappan som möjligt. Dina hushållssopor genomgår energiåtervinning och matavfallet återvinns genom rötning.

Rötat matavfall ger större miljövinster än om matavfallet skulle komposteras eller förbrännas och detta leder i sin tur till att vi hamnar högre upp i avfallstrappan.

Ditt matavfall blir biogas som är en förnyelsebar energikälla och kan användas som fordonsbränsle eller för att värma upp hus. Restprodukten kan användas som gödsel på åkrar och på så sätt minska behov av handelsgödsel. Utsläppen av koldioxid minskar och klimatet mår bättre av det.

Över hälften av innehållet i våra hushållssopor består av matavfall som är möjligt att röta. Det är till exempel matrester, frukt- och grönsaksrester mm. Om alla i kommunen är med och samlar in matavfall kan vi producera så mycket fordonsgas att det motsvarar ca 180 000 liter bensin per år. Det leder till en minskning av koldioxidutsläppen över 500 ton per år!

Visste du att på 1 000 bananskal kan man köra cirka 10 mil med en biogasbil?

Vad händer sen?

Efter att matavfallet har samlats in omlastas det och körs till en rötningsanläggning. Innan avfallet kan rötas måste avfallet förbehandlas. Det innebär att matavfallet finfördelas så det blir pumpbart.

Rötning är mikrobiologisk nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Vid rötning bildas biogas, som huvudsakligen består av metan och en del koldioxid. Biogas används med stor fördel som fordonsbränsle. Andra användningsområden är el- och värmeproduktion.

Vid rötning bildas också biogödsel, som är ett utmärkt gödningsmedel. Biogödsel är ett snabbverkande gödselmedel som delvis kan ersätta mineralgödsel inom jordbruket

Kontakt


Kontaktcenter VA & avfall
Tel: 08-581 690 00
(menyval 6)

Telefontider:
mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Kundtjänst för slam och fett:
Tel: 08-558 061 60
Jourtelefon: 0771-10 35 00
E-post: slamtomning@relita.se