Avgifter och regler

Avfallsverksamheten i kommunen har sin egen budget och alla kostnader täcks av avgifter enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Några skattepengar används inte.

Allt avfall som kommunen samlar in ska tas omhand på ett miljömässigt bra sätt. Detta innebär stora kostnader och en avgift tas därför ut från fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Alla kommuner är skyldiga att ha föreskrifter som innehåller de formella reglerna för kommunens avfallshantering.

Kommunen skall också ha en avfallsplan som beskriver hur avfallet hanteras idag och hur kommunen vill att det ska hanteras i framtiden.