Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Bidrag för bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som kommunen lämnar för vissa åtgärder som behövs för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna använda din bostad på ett ändamålsenligt sätt. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Kommunen ger bidrag till anpassningsåtgärder som är reglerade i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan få bidrag?

Du som har en funktionsnedsättning ska vända dig till din kommun om du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Normalt ansöker man om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts men lagen hindrar inte att bidrag kan sökas i efterhand, det vill säga efter det att en åtgärd utförts. Om du ansöker om bidrag i efterhand måste du dock vara medveten om att det kan vara svårare att utreda om förutsättningar för bidrag är uppfyllda.

Bidrag lämnas endast för anpassningar i din permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för ditt stadigvarande boende.

Bor du i en hyreslägenhet behöver du normalt ett medgivande från hyresvärden till att anpassningen utförs. Även bostadsrättshavare kan behöva ett sådant medgivande från bostadsrättsföreningen. Det gäller oavsett om du beviljas bostadsanpassningsbidrag eller inte.

Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av en funktionshindrad person i sin bostad och omvårdnaden kan antas avse en längre tid kan bidrag lämnas även för anpassning av den bostaden.

Olika funktionsnedsättningar

Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. För att få bidraget måste en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig.

Vad ges bidrag till?

Bidraget ska användas till sådana åtgärder som är nödvändiga för att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ställa i ordning en duschplats i stället för badkar, göra en ramp till entrén, bredda dörröppningar, installera automatiska dörröppnare och specialhissar. Detta är bara några exempel på anpassningar och det är alltid du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag som avgör efter dina egna behov vilka åtgärder som du ska söka bidrag för. Det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder bidrag kan lämnas till. Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen.

Villkor för bidrag

Det finns många villkor som ska vara uppfyllda för att få bostadsanpassningsbidrag. Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som bidrag söks för. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Bidrag lämnas endast för anpassningar i din permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för ditt stadigvarande boende. Bidraget ges för vad som kallas fasta funktioner i en bostad. Som vägledning kan sägas att en fast funktion är något som man vanligen inte tar med sig när man flyttar, till exempel en höj- och sänkbar köksinredning. Kontakta din kommun om du vill ansöka om bidrag eller få mer information.

Vid köp eller byte av bostad

Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. Bidrag kan beviljas om kommunen bedömer att bostaden är lämplig. Vid bedömning om en bostad är lämplig ska hela bostaden och alla aktuella åtgärder ingå i bedömningen. Även om sökande bara sökt bidrag för tröskelborttagning ska övriga åtgärder som behövs för att få en fungerande bostad ingå i bedömningen. Om det är aktuellt med ett köp eller byte av bostad, kontakta gärna kommunen för att diskutera ärendet innan flytt.

Nybyggnad

Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om det finns särskilda skäl för att välja en utformning av bostaden som kräver anpassning.

Återställningsbidrag

Återställningsbidraget kan under vissa förutsättningar beviljas till ägare av hyres- och bostadsrättshus för att ta bort anordningar som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Bestämmelserna är olika beroende på om det gäller en hyresrätt eller en bostadsrätt eller ett småhus med äganderätt. Åtgärderna ska gälla hyresbostäder eller allmänna delar i bostadsrättsfastigheter. Åtgärder utförda i småhus kan inte återställas med bidrag. Åtgärderna ska vara hindrande för andra. Åtgärderna ska kosta mer än 5000 kr att återställa. Bostadsanpassningsåtgärderna ska ha utförts med ett beslut efter den 1 januari 1983, d.v.s. anpassningar som gjorts tidigare kan inte återställas.

Ansökan

Kommunen har ansökningsblanketter och tar emot ansökan. För att bidrag ska kunna beviljas krävs att behovet av anpassning intygas av t.ex. arbetsterapeut eller läkare eller någon annan sakkunnig. Vid omfattande åtgärder bör ansökan kompletteras med ett s k åtgärdsprogram med förslag till lämplig anpassning. Ett sådant förslag görs i samarbete med t ex arbetsterapeut.

Ansökningsblankett kan du hämta i vår självservice

Ansökan med intyg skickas till: Upplands-Bro kommun, Tillväxtkontoret, 196 81 Kungsängen.

Ytterligare information

Boverket är en central förvaltningsmyndighet för bostadssektorn. Boverket har tillsyn över hur kommunerna hanterar bostadsanpassningsbidraget och återställningsbidraget.

Vill du veta mer om bidraget, och om du vill läsa lagen om bostadsanpassningsbidrag i sin helhet, se Boverkets webbsida, En webbhandbok från Boverketlänk till annan webbplats

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-05-03