Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Avfall och återvinning

Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter som ställs ut på samråd under perioden 5 maj - 5 juni 2017.
Förslagen finns att läsa i kommunhuset i Kungsängen, i biblioteket i Bro, i biblioteket i Kungsängen samt här.

 

Ny avfallsplan


Nya avfallsföreskrifter

Gällande avfallsföreskrifter och avfallsplan 2007-2012 finns att läsa häröppnas i nytt fönster

 

På dessa sidor finns information om kommunens avfallshantering för dig som är invånare, fastighetsägare eller näringsidkare

Information som rör hushållens avfall, d v s sophämtningen, grovavfall, förpackningsinsamlingen, farligt avfall, elavfall, latrinhämtning och slam från enskilda avloppsanläggningar hittar du i menyn till vänster.

Ansvar

Kommunen ansvarar för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall i enlighet med Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. Insamling och transport av hushållsavfall utförs av kommunens upphandlade entreprenörer.

Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av sitt avfall inom fastigheten. Alla har ansvar för att sortera ut sitt farliga avfall och att sortera så att avfallet kan återvinnas och behandlas på ett miljösäkert sätt.

Avgifter

Renhållningen är helt avgiftsfinansierad och renhållningsavgiften är beräknad utifrån självkostnadspris och ska täcka kostnader för insamling, transporter, behandling och återvinning av hushållsavfall.

Fastighetsinnehavare är skyldig att teckna abonnemang och betala avgift enligt avfallstaxan. Mer information om avgifter hittar du i menyn till vänster.

Så här kan du få lägre kostnader och ökad miljönytta!

Genom att sortera ut förpackningar och tidningar bidrar du till en ökad materialåtervinning. Samtidigt minskar du volym på dina sopor och därmed sänker du dina kostnader. Sorterar du ut matavfall så får du en lägre abonnemangsavgift, dessutom bidrar du till en bättre miljö.

Att källsortera sina sopor är med andra ord lönsamt. Du kan välja mindre sopkärl och/eller längre hämtningsintervall. Du kan se vad din nya kostnad blir i avfallstaxan under avfallsavgifter i menyn till vänster. Tveka inte att kontakta vårt kontaktcenter, så hjälper de dig!

Vill du kompostera ditt matavfall hemma?

Alla får kompostera sitt matavfall hemma. Komposteringen ska ske i godkänd behållare sedan skriftlig anmälan lämnas till Bygg- och miljönämnden.

Vi rekommenderar dig ändå att i första hand välja abonnemang med sorterat restavfall. Du gör då större miljönytta. En kompost kräver mycket arbete för att den ska fungera på bästa sätt. Sköter du den inte kan du få dålig lukt och ovälkomna besökare som råttor och fluglarver. Din kompost kan också bilda metangas som bidrar till växthuseffekten.

Vad händer med de olika avfallsslagen?

Har du tänkt på hur många olika saker och material som du kastar i din soppåse? Alla soppåsar som samlas in inom kommunen körs direkt till Brista avfallsförbränningsanläggning i Märsta för energiutvinning. Det är därför viktigt att soporna enbart innehåller material som lämpar sig för förbränning.

Har du separat matavfallsinsamling och sorterar ut alla förpackningar och tidningar är det enbart ditt restavfall som går till energiutvinning genom förbränning.

Matavfall som du sorterar ut blir till värdefull biogas/fordonsgas och biogödsel. Matavfallet behandlas i förbehandlingsanläggningen på Högbytorp och körs sedan till rötning i Syvabs biogasanläggning vid Himmerfjärdens reningsverk.

Biogasen används som drivmedel till bilar, bussar och lastbilar. Den ersätter fossila bränslen som bensin och diesel, det är bra för miljön!

Biogödsel är det fasta material som blir över efter det att biogasen tagits om hand. Den ersätter konstgödsel och då bidrar du till att näringsämnen i dina matrester återförs till åkermarken.

Avfall från Kretsloppscentraler som är sorterat i olika fraktioner behandlas på olika sätt beroende på vad det innehåller. Det allra mesta blir till nya produkter.

Ett omfattande regelverk

Hur olika avfallsslag ska hanteras är styrt genom lagstiftning. Lagstiftningens syfte är att skydda människa och miljö mot att farliga ämnen sprids okontrollerat i vår omgivning. Det är din skyldighet att förvissa sig om att avfallet tas om hand på ett säkert sätt, efter det att en vara eller produkt är uttjänt och du har för avsikt att göra dig av med den. I Kommunens föreskrifter om avfallshantering finns beskrivet hur avfall ska hanteras i Upplands-Bro kommun.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall
08-581 690 00
va.avfall@upplands-bro.se

VA-jour
070-235 21 06

Kundtjänst för slam och fett
08-558 061 60
slamtomning@relita.se
Jourtelefon: 0771-10 35 00

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-05-04