Skolfrågor

När börjar barnen skolan?

Vid sju års ålder börjar skolplikten. Det betyder att alla barn måste börja i skolan senast höstterminen det år de fyller sju år. Innan barnen börjar grundskolan har de möjlighet att som sexåringar gå ett år i förskoleklassen.

Hur gör man för att få plats i förskoleklass?

Läs mer om skolval till förskoleklass.

Kan jag välja i vilken förskoleklass och skola som mitt barn ska få börja?

Läs mer om skolval till förskoleklass.

Jag kommer att flytta till Upplands-Bro. Hur gör jag för att få plats i en grundskola?

Läs mer om skolplacering vid flytt till Upplands-Bro kommun.

Jag bor i en annan kommun. Kan mitt barn gå i en grundskola i Upplands-Bro kommun?

Det bedöms från fall till fall. Du börjar med att lämna in en ansökan.

Ansökningsblankett hämtar du här

Får mitt barn skolskjuts eller SL-skolkort?

Ja, om skolvägen (gångavstånd) till anvisad skola är längre än två kilometer för årskurs 1-3 och tre kilometer för årskurs 4-6 samt fem kilometer för årskurs 7-9. Vid val av en annan skola än den närmaste eller vid val av friskola har barnet normalt inte rätt till skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts här

Får barnet betyg eller omdöme?

Föräldrar och elever får från första klass skriftlig information (omdöme) om
elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. Hur omdömena ska utformas ska bestämmas av rektor och de får vara betygsliknande. Som vårdnadshavare har du under hela skolgången rätt att få veta vilka kunskapsmål som är satta, och hur ditt barn ligger till i förhållande till målen. Det här pratar du, ditt barn och läraren om på utvecklingssamtalen som ni har minst en gång per termin. Vid utvecklingssamtalen skrivs en individuell utvecklingsplan (IUP) för varje elev. IUP följs upp kontinuerligt.

Från och med hösten 2012 får ditt barn få betyg varje termin i årskurserna 6 - 9.

Hur gör jag om jag har ett barn som behöver särskilt stöd?

Ta kontakt med lärare och skolledning.

Är barnen försäkrade i skolan?

Ja, i Upplands-Bro kommun är alla barn olycksfallsförsäkrade dygnet runt.

Är barnen lediga någon gång under året?

Under året finns det ett antal lov- och studiedagar. Under dessa dagar är barnen lediga. Terminstider finns i under läsårsdata och i Vklass.

Kostar det något att gå i en friskola?

Nej, kommunen ger bidrag till fristående skolor, så det kostar därför ingenting att gå där.

Hur kan jag påverka skolans verksamhet?

Du kan påverka ditt barns situation i skolan via utvecklingssamtalet som elever, lärare och föräldrar ska ha minst en gång per termin. Om du har synpunkter på hela skolans verksamhet kan du framföra dem till rektor på skolan. Vidare kan du engagera dig i föräldrarådet på skolan där ditt barn går.

Varje år genomförs också en enkätundersökning där ett urval av föräldrar kan ge sina synpunkter på verksamheten. Har du förslag, synpunkter eller klagomål kring ditt barns skola i Upplands-Bro kommun så kan du även framföra dem via webformuläret för synpunkter och klagomål.

Jag varken arbetar eller studerar, hur länge kan jag ha mitt barn på förskolan eller fritidshemmet?

För barn till vårdnadshavare som inte är sysselsatta i förvärvsarbete eller studier så gäller att tillsynstiden i förskoleverksamhet är begränsad till 5 timmar per dag, företrädesvis kl. 09.00-14.00. Förskolechefen avgör om annan förläggning av tiden ska ske.

I fritidshemmen är närvarotiden begränsad till 2 timmar per dag efter skoldagens slut. Rektor avgör hur förläggning av tiden ska ske. Under grundskolornas lovperioder medges tillsynstid för barn vars föräldrar inte arbetar eller studerar i begränsad omfattning. I såväl förskolor som fritidshem medges dessa barn då max 5 timmars verksamhetstid per dag.

Förskolechef/rektor kan besluta om hur närvarotiden förläggs vid lov. Vanligtvis gäller kl. 09.00-14.00.